Είσοδος

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εκπαίδευση στις Ενεργειακές Επιθεωρήσεις (κωδ. ΕΝΕΡΚΤ-ΝΕΟ2)

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑΔιάρκεια Σεμιναρίου 30 ώρες

Στόχος είναι να καλυφθούν οι ανάγκες εκείνες των συναδέλφων μηχανικών όσον αφορά στο σχετικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (δικαιώματα και υποχρεώσεις), καθώς και στο ‘πρακτικό’ κομμάτι (διενέργεια επιθεώρησης, αυτοψία στο υπό εξέταση κτήριο ή σύστημα, εξοικείωση με τις παραμέτρους και τα εισαγόμενα στοιχεία στο υπολογιστικό πρόγραμμα και εξαγωγή συμπερασμάτων για την ενεργειακή κατάταξη του κτηρίου και την κατάσταση των επιθεωρούμενων εγκαταστάσεων).Περίοδος υλοποίησης: 2 Μαΐου - 16 Μαΐου 2017

Για εγγραφή πατήστε εδώ!

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Φωτοερμηνεία και επεξεργασία Αεροφωτογραφιών (κωδ. ΠΛΗ22)

φωτοερμηνειαΒασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι η κατάρτιση σε θέματα και μεθόδους φωτοερμηνείας για την ερμηνεία καλύψεων γης και την πραγματοποίηση πραγματογνωμοσυνών. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί να γεωαναφέρουν αεροφωτογραφίες, να κατασκευάζουν 3D μοντέλα ως βοήθημα για φωτοερμηνεία, να ερμηνεύουν χρήσεις/καλύψεις γης (πχ τύποι βλάστησης/καλλιεργειών), να περατώνουν πραγματογνωμοσύνες και να τεκμηριώνουν χρονολογικά κατασκευές.

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τη φωτοερμηνεία και τα φωτοαναγνωριστικά χαρακτηριστικά, τη μελέτη αεροφωτογραφιών, την εξαγωγή ποιοτικής πληροφορίας από αεροφωτογραφίες καθώς και για γεωαναφορά αεροφωτογραφιών, έλεγχο ορατότητας μεταξύ σημείων, παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων από αεροφωτογραφίες με χρήση Η/Υ, τεχνικές ενίσχυσης ιστογράμματος, παραγωγή 3D μοντέλων για φωτοερμηνεία, πραγματογνωμοσύνες, χρονολογική τεκμηρίωση κατασκευών και προσδιορισμό τύπου καλλιεργειών.

Το Σεμινάριο απευθύνεται κυρίως στις ειδικότητες: Τοπογράφος Μηχανικός, Πολιτικός Μηχανικός, Δασολόγος, Γεωπόνος, Γεωλόγος ενώ η παρακολούθησή του δεν προϋποθέτει προηγούμενη εμπειρία στη γνώση φωτογραμμετρίας, τηλεπισκόπησης καθώς και στη χρήση προγραμμάτων τηλεπισκόπησης.

 

Για εγγραφή πατήστε εδώ!

ΝΕΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΥΔΕ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD 384 (κωδ. ΒΙΟΜ26)

ΝΕΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (ΥΔΕ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD 384

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 20 ΩΡΕΣ

E27 all 8
Βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των καταρτιζομένων στην νέα νομοθεσία (ΦΕΚ 844/Β/16.5.2011) η οποία αλλάζει το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης του Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) που διενεργεί τον έλεγχο και επανέλεγχο της εκάστοτε ηλεκτρικής εγκατάστασης και κατατίθεται στην ηλεκτρική επιχείρηση διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Η ενημέρωση των καταρτιζομένων θα έχει να κάνει επίσης σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο της Έκθεσης Παράδοσης και των Πρωτοκόλλων Ελέγχων της Εγκατάστασης. Ακόμη, στο πλαίσιο του σεμιναρίου έμφαση θα δοθεί στην διεξαγωγή πρακτικής άσκησης με μετρητικό εξοπλισμό και προσομοιωτική διάταξη ηλεκτρικής εγκατάστασης ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να μετρήσουν τα ηλεκτρικά μεγέθη που απαιτούνται από την νέα ΥΔΕ και να ενημερωθούν παράλληλα για τις δοκιμές και τους ελέγχους που απαιτείται να πραγματοποιούν σε κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση, καθώς και τον σχετικό οπτικό έλεγχο.
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι καταρτιζόμενοι θα είναι ικανοί να γνωρίζουν τις ομοιότητες και διαφορές του παλιού Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) με το καινούργιο Πρότυπο ΕΛΟΤ HD384, το νομοθετικό πλαίσιο για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, τους ελέγχους και τους επανελέγχους τους, την διαδικασία οπτικών ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ HD384 και τον νόμο του Μαΐου του 2011 (ΦΕΚ 844/16.5.2011), τον τρόπο συμπλήρωσης της νέας Υπεύθυνης Δήλωσης καθώς και τα όργανα που χρησιμοποιούνται στους ελέγχους των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 25/4, 28/4, 4/5 ΚΑΙ 9/5/2017

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Για εγγραφή πατήστε εδώ!

Σύνταξη Μελετών Πυροπροστασίας: Νομοθεσία, Κανονισμός Πυροπροστασίας Νέων Κτηρίων και Σχετικές Διατάξεις (κωδ. ΒΙΟΜ45)

purasfaleiaΔιάρκεια: 20 ώρες

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η εξειδίκευση των μηχανικών (και ευρύτερα του τεχνικού κόσμου) στα απαραίτητα θέματα πυροπροστασίας, στην εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας υφισταμένων και νέων κτηρίων, στην κατανόηση και την ορθή ερμηνεία της σχετικής νομοθεσίας, στην γνώση των απαραίτητων δικαιολογητικών και ερμηνευτικών εγκυκλίων για την έκδοση πιστοποιητικών πυροπροστασίας καθώς και η σωστή σύνταξη μελετών για την υποβολή στα γραφεία πυρασφάλειας με σκοπό την άμεση έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας. Παράλληλα, στόχος είναι η πρόληψη (μέσω των αποτελεσματικών μελετών) με σκοπό την αποφυγή πιθανών πυρκαγιών και σε αντίθετη περίπτωση την άμεση καταστολή. Η παρακολούθηση του παραπάνω σεμιναρίου θα διευκολύνει τους συμμετέχοντες στην πιο γρήγορη όσο και ουσιαστική διεκπεραίωση των υποθέσεών τους και από την άλλη μεριά θα συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των πολιτών που προκύπτει άμεσα από την επαρκή ενημέρωση του τεχνικού κόσμου.

Περίοδος υλοποίησης: 24, 25, 26, 27 και 28 Απριλίου (17:00-21:00)

Για εγγραφή πατήστε εδώ.

Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών Γεωπληροφορικής (κωδ. ΠΛΗ23)

cartografiadigitalΣτόχος είναι η εκμάθηση γλωσσών και προτύπων τα οποία θα βοηθήσουν τον εκπαιδευόμενο να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή εφαρμογή, με έμφαση σε εφαρμογές γεωπληροφορικής. Για να γίνει αυτό, στα διάφορα στάδια του σεμιναρίου θα αναπτυχθούν τμήματα της εφαρμογής τα οποία στο τέλος θα ενοποιηθούν. Αρχικά θα γίνει εκμάθηση βασικών γλωσσών και προτύπων που χρειάζονται για την ανάπτυξη ιστοσελίδων (HTML/CSS / Bootstrap). Στη συνέχεια θα γίνει εκμάθηση της γλώσσας Javascriptη οποία επιτρέπει τη δημιουργία δυναμικού περιεχομένου σε ιστοσελίδες. Τέλος θα γίνει εκπαίδευση σε Javascript βιβλιοθήκες γενικού σκοπού (jQuery/AngularJS) όσο και εξειδικευμένες GIS βιβλιοθήκες  (Leaflet). Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται κυρίως σε ειδικότητες: Τοπογράφος Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Ηλεκτρονικός Μηχανικός καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων σχολών τμημάτων Τ.Ε.Ι. 

Διάρκεια σεμιναρίου: 24 ώρες

Περίοδος Υλοποίησης: 24/4, 25/4, 26/4, 27/4, 28/4 ΚΑΙ 2/5

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για εγγραφή πατήστε εδώ.

Η αβεβαιότητα ρίχνει ξανά τις τράπεζες στην «ανάγκη» του ELA

 
Σε ζώνη υψηλού κινδύνου εισέρχεται εκ νέου η ελληνική οικονομία, όπως υποδεικνύει η αύξηση της ενίσχυσης των τραπεζών από τον Μηχανισμό Εκτακτης Ρευστότητας (ELA) της Τραπέζης της Ελλάδος. 
Όπως σημειώνουν Τα Νέα, η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να υποκρύπτει δραματικά χαρακτηριστικά εάν δεν λήξει σύντομα το σίριαλ διαπραγμάτευσης με τους δανειστές. 
Μετά την επιβολή των capital controls η χρηματοδότηση από τον ELA μειωνόταν σταθερά κάθε μήνα. Τον Φεβρουάριο όμως η χρηματοδότηση των ελληνικών τραπεζών από τον ELA αυξήθηκε κατά 300 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιανουάριο, όπως αποκάλυψε χθες το Reuters, εξέλιξη η οποία αναμένεται να επιβεβαιωθεί σήμερα, Τρίτη, από τις επίσημες ανακοινώσεις της ΤτΕ. 

22/6/2016-ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε.

17/6/2016-Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Έρχονται τσουχτερά πρόστιμα για τα αδήλωτα αυθαίρετα

Υποκατηγορίες

Share to Linkedin 
e learning

 

Είσοδος στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης
'Ονομα χρήστη
Κωδικός
 
new seminar Μοιραστείτε τις επιστημονικές, τεχνικές και επαγγελματικές σας γνώσεις
με συναδέλφους σας μέσω του ΙΕΚΕΜ - ΤΕΕ
links